راهنمای ثبت پروژه
ثبت پروژه
سفارش پروژه های برتر
متن 21
متن 22
متن 23
متن 24
متن 25
متن 26
متن 27
متن 28
فیلم اموزشی راهنمای ثبت پروژه
ویدیو
انتخاب فایل
متن 16
Conversion to mql4 indicator
ساخت اندیکاتور برای متا 4 که می تواند رنج رو بر مبنای بیشینه یا کمینه X کندل قبل ترسیم کند . نحوه محاسبه محدوده رنج تابع ورودی هایی از جمله نوع (مبتن ی بر های high/low یا مبتنی بر close) یا کمینه و بیشینه تعداد کندل (طول رنج را مشخص می کند) این اندیکاتور باید نقط شکست ...خروج قیمت از محدوده رنج از بالا یا پایین را با فلش خرید و فروش نمایش دهد و مقدار را در بافر 0 و 1 برای بای و سل ذخیره کند. بیشتر...
#Indicator
MQL4
قیمت
1,050,000 تومان
EA based on my own mt4 indicator
اکسپرتی مبتنی بر اندیکاتور ارسالی بسازید
#Expert
MQL4
قیمت
1,050,000 تومان
EA Based on inverted hammer
اکسپرتی برای متا تریدی 5 بنویسید که بر اساس یک الگوی قیمت به شرح و شرایط زیر معامله خرید و فروش باز کند و در هنگام یافتن سیگنال الرت ارسال کند و در مر حله بعد بتوانید فیلتر مبتنی بر حمایت و مقاومت به ان اضافه کنیم تا سیگنال های بای فقط زمانی باز شوند که در محدوده حمایتی هستند و سیگنال های سل زمانی باز شوند که در محدوده مقاومتی هستند. بیشتر...
#Expert
MQL5
قیمت
1,000,000 تومان